Tuesday, August 6, 2013

Con Xin Làm Simon.

Con Xin Làm Simon
                                   

                                  Con nhìn bầu trời xanh;
                                 Làn mây trắng trôi nhanh;
                                 Con thấy hình bóng Chúa
                                    Vai vác cây thập hình.

                                Chúa bước thấp bước cao;
                                 Mão gai quấn quanh đầu;
                                   Mồ hôi tuôn cùng máu;
                                Con thương Chúa xiết bao.

                                     Chúa gian khổ vì con;
                                       Vì con chịu roi đòn;
                                       Vì con vác thập giá;
                                       Con xin làm Simon.

                                       Con xin làm Simon,
                                     Vác thập giá đời con;
                                    Bao gian truân vui chịu;
                                     Bước trần ai mỏi mòn.

                                   Theo Chúa đến Can Vê,
                                      Cùng xót xa não nề,
                                     Cùng hiệp dâng hy lễ,
                                     Dâng lên Đức Gia Vê.

                             Tình Chúa thương chúng con
                                     Không còn gì lớn hơn.
                                     Con góp phần nhỏ bé
                                Vào đại dương yêu thương.

                                                Gioa-Kim

                                     (Thân tặng Út Hiền.)

No comments:

Post a Comment