Wednesday, December 17, 2014

NGƯỜI LÀM CHỨNG

Ông đã đến một đời làm chứng tá
Cả cuộc đời là hạt lúa thối đi
Mặc thế gian thù địch, mặc khinh khi
Ông đã sống như người ngoài cõi thế!

Cũng xác thịt, lẽ nào là chuyện dễ
Không thích ngon, chẳng biết đẹp, biết vui?
Ngước mắt lên thua kém chẳng ngậm ngùi?
Chẳng một chút gì sao Ngài Tẩy giả!

Cả một đời là ngược xuôi tất tả
Bỏ đời mình làm nhân chứng hăng say
Chỉ che thân ăn tạm sống qua ngày
Để dọn mình làm chứng nhân thành tín

Ai bỏ mình mà không từng bịn rịn!
Chưa từng nghe tiếng oán thán con tim
Nếm nỗi đau cơn hấp hối im lìm
Và dần chết giữa tuổi đời hừng hực

Ông đã đến như đuốc hồng rừng rực
Làm Tiền-hô cho Chúa giữa nhân gian
Rồi lụi khi Dương(*) tỏa khắp mây ngàn  
Người làm chứng(**) tuyệt vời cho nhân thế.

**************************
.          Giu-se Nguyễn Văn Sướng
(*)   Vầng Dương (Chúa Giê-su)
(**) Gio-an Tẩy-giả

No comments:

Post a Comment