Wednesday, December 17, 2014

DỌN ĐƯỜNG


Chúa gọi tôi mau bạt núi đồi

Bỏ lòng cao ngạo, thói khinh coi

Mà sao gò đống còn nhô nhấp

Chưa bạt bao nhiêu, lại  nhú bồi!

 

Chúa dạy tôi nhanh lấp hố hào

Xóa lòng hiềm tỵ,  dạ mư sâu

Mà sao lũng vực còn hom hũng

Sáng lấp chưa xong, tối lại đào !

 

Chúa răn tôi lẹ nắn đường queo

Bỏ thói gian lừa, tính lắt leo

Ấy vậy nẻo sao còn   quắt quéo

Tay bày chưa thẳng, bước cong veo !

 

Rõ dạ con đây thật yếu hèn

Cứ lồng như ngựa mải đường quen

Giận lòng đã biết bao lần hối

Thất vọng      hoài công chẳng đỗ bền !

 

Chúa giúp con đi, hãy giúp con

Phù nâng  sức trợ mạnh tâm lòng

Vừa san , vừa bạt luôn bền chí

Dọn sạch linh hồn đón Chúa Con .

.                 THINH KHÔNG

.                   17-12-2014

No comments:

Post a Comment