Friday, March 14, 2014

Tím Tận Bao La.TÍM TẬN BAO LA

Nắng pha tím nhẹ lưng trời
Giáo-đường chuông đổ giục đời ăn năn
Trầm trầm nài nẳng kinh văn:
“Phù hoa mê mải khô cằn hồn ai”

Mùa về trải tím dặm dài
Tím đan chay tịnh tím cài lời than
Chiều đưa tím trải bạt ngàn
Nhuộm hồn đẫm tím giọt đàn thiết tha
Tím mùa sám hối ngọc ngà
Mặn mà tím tận bao la dịu dàng.
        -------------------------

   Giu-se Nguyễn Văn Sướng

No comments:

Post a Comment