Thursday, March 28, 2013

BÍ TÍCH THÁNH THỂKHI        vào Giêrusalem             
NGÀI     liền bảo với anh em rằng là
SẮP        hoàn thành Thánh Ý Cha
SỬA       cho bữa tiệc chúng ta hưởng dùng
RA          phòng Ly Biệt cuối cùng
ĐI           vào thánh hiến thủy chung cứu đời 

NÊN       Ngài cầm bánh "Mình Người"
NGÀI     nâng chén rượu trao lời kỷ cương 
DÙNG   "đây máu thịt" thân thương 
CHÍNH  là "Bí Tích Thần Lương" cho đời     
TIỆC      là thánh lễ tuyệt vời
LY          tan tử biệt nhất thời mà thôi
CỨU       nhân hy lễ lên ngôi
ĐỜI         Ngài chưa hết trên đồi Can-vê


SAU        ba ngày sống trở về
KHI         tông đồ sợ não nề sầu đông
NGÀI      còn xuống ngục tổ tông
TRỞ        vào toang cửa! thần công cứu về  
VỀ           trong ân sủng tràn trề
TRỜI       rung đất chuyển sơn khê ầm ầm

THẦN     Lương chí ái thì thầm
LƯƠNG  thực nuôi dưỡng chính tâm con người 
THÁNH  Tâm hiến cả cho đời 
THỂ        hiện tất cả tuyệt vời xiết bao
NUÔI       hồn con sống thanh cao 
ĐỜI        ai thiếu Chúa lao đao tận cùng 
AN           làm con Chúa thủy chung 
VUI         luôn rước Chúa bổ xung xác hồn

Trầm Hương Thơ 27.03.2013

No comments:

Post a Comment