Sunday, November 7, 2010


Gởi chi Phượng

Phượng bay-Đường nắng mênh mông
Mưa hoa quấn quýt gót hồng tiểu thư
Hôm nay trở lại đường xưa
Đầy trời phượng nở -Tiễu thư đâu rồi!
Ngọc Danh

No comments:

Post a Comment