Tuesday, June 23, 2015

Tình Cha -NS Pham Trung

Ý thơ: Lm Nguyễn Tầm Thường
Nhạc: Phạm Trung
Trình bày: Mai Thảo

No comments:

Post a Comment