Thursday, November 4, 2010

Hình ảnh và thi caTrầm Thiên Thu

Trầm bỗng nốt nhạc cõi lòng anh

Thiên tư cung bậc tự viên thành

Thu cả đất trời vào dấu lặng

Một cõi đi về (*) – Mấy trường canh

Ngọc Danh

* Tên một bàn nhạc TCS

No comments:

Post a Comment