Thursday, July 22, 2010

Tôn Vinh Mẹ Maria-Cổ Võ Đức Khiết Tịnh.

Thơ Giải Nhì: Linh Mục Giữa Đời
Đình Chẩn
Thực hiện slideshow: Sr. Sương Mai

No comments:

Post a Comment