Friday, November 29, 2013

Giọt Sương Giêsu.GIỌT SƯƠNG GIÊSU

Ruộng-trần-gian hạn hán
Khát Giọt-Sương-Giêsu
Cúi xin Ngài mau đến
Nhân gian thỏa mong chờ
            Ngài là Vua Công Lý
               Là Hoàng Tử Bình An
            Xin Ngài đến cứu độ
                      Nhân loại thoát lầm than
   Ngài là Vua Thương Xót
Nâng đỡ kẻ nghèo hèn
Những ai bị áp bức
 Được Ngài giải thoát liền
                      Kiếp phàm nhân khốn khổ
            Không là nhạc, là thơ
             Nhưng bỗng hóa kỳ lạ
                Nhờ Giọt-Sương-Giêsu
TRẦM THIÊN THU
Chúa Nhật I mùa Vọng – 2013

No comments:

Post a Comment