Thursday, March 14, 2013

Thơ Tuần Thánh - Trầm Thiên ThuTÂM SỰ CỦA LÁ
Đơn sơ cành Lá xanh xanh
Vẫy chào Con Chúa vào thành Gia-liêm (*)
Hân hoan đón Chúa nhân hiền
Lá mừng khấp khởi nép trên tay người
Nghe thiên hạ cất vang lời:
“Chúc tụng Con Đức Chúa Trời hiển vinh”
Lá như bất chợt thêm xanh
Mặc dù Lá chỉ là cành Lá thôi!
Lá mơ hóa kiếp con người
Hưởng ơn cứu độ Chúa Trời ban cho
Nhưng là thực vật vô tri
Đâu dám sánh gì với kiếp phàm nhân
Thế nên Lá cảm thấy buồn
Nhưng mà Lá vẫn có phần mừng vui
Bởi vì được đón Chúa Trời
Vinh dự cho đời lá lắm, Chúa ơi!
TRẦM THIÊN THU

THÁNH GIÁ
Vươn cao một nhánh lên trời
Dẫn đưa con tới cuộc đời trường sinh
Nhánh vươn ngang, nhánh ân tình
Đến cùng anh chị em mình khắp nơi
Dọc, ngang – Hai nhánh kết đôi
Tạo thành Thánh Giá cứu người trần gian
Lên trời gặp Chúa chí nhân
Vào đời gặp mọi thành tâm mọi người
Dọc, ngang – Hai nhánh Luật Trời
Mến Chúa, yêu người, phải giữ trọn luôn
TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment